Category Archives: Events

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ዓለምን!

ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ: ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ: ኣባላቱን ተማጻደቕቱን ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019 ይግበረልና ንብል ኣሎና። ሓድሽ ዓመት 2019፣ ዓመተ ራህዋ፣ ቅሳነትን ምዕባለን ክትኮነልና፣ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዘሕልፎ ዘሎ መስገደል ዝመልኦ ህይወት ወጺኡ፣ ህድኣትን ርግኣትን ዘለዎ ህይወት ክመርሕ፣ ዝተበታተና ስድራቤታት ዝተሓቛቖፋሉ፣ ዓመት ክኾነልና ንምነ። እዛ እንኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት 2019፣ ዓመተ ደሞክራሲን ምዕባለን፣ ዓመተ ለውጥን ብልጽግናን፣ መንእሰይ ኤርትራ ዘይከምዝሓለፉ ዓመታት፣ ኣብ ዓውዲ ፍልጠት፣ ምህዞን ትምህርትን ዝዋፈረሉ ዓመት፣ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዳግማይ ባህሉን ክብረቱን ዘዐምብበሉ ዓመተ ሽሻይ ክኾነልና ንምነ።

ኣብ ታሪኽ ወዲሰብ ንሰዉራ ፈረንሳ ኣብ ግንቦት 1789 ዝነቐለ ሰብኣዊን ዓለምለኻዊን ማሕበራዊ ሰዉራ ዘብሎ ቀንዲ ምኽንያት፡ ነቲ ኣብደም፡ ትዉልዲን ትዉፌትን ዝተሞርኮሰ ዋንነት መሬት፡ ስልጣንን ዜግነትን ካብ ሱሩ ነቂሉ ብሙምንቃስ፡ ወዲሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ሙኻኑ ብምርግጋጻ፡ ሕጊ ብዘፍቕዶ መሰረት ዋንነት መሬት፡ ስልጣንን ዜግነትን ክህሉ ብምእዋጁን ብተግባር ብምርግጋጹን’ዩ።

ኣብ ኤርትራና ድማ፡ ነዚ ዝዛመድን ዘንጻባርቕን ማሕበራዊ ሰዉራ፡  ከነካይድ ዝድርኻና ሓቕታት ኣብ ባይታ ህልዉ’ዩ። ኣብ ኤርትራ መጀመርታ ካብ ኣብ ደም፡ ዓለት፡ ቀቢላ፡ ጾታ፡ ጉጂላዊ፡ ኤትኒክ-ጉጂለ…ወ.ዘ.ተ ዝተሞርከሰ ሃገራዊ ዜግነት ሓራ ክትወጽእ ኣለዋ።

ካልኣይ ካብ ሙቑጽጻር ኣርካናት ሰዉራ ሻዕብያን ጀብሃን እዉን እንተኾነ ናጻ ክትወጽእን፡ ኤርትራ ናይ ዝተጋደለን ዝደገፈን  ጥራይ ዘይኮነት፡ ናይ መላእ ዜጋታት ሙኻና ብኑጹር ምርግጋጽ’ዩ።

ሳልሳይ ሕጊ ልዕልና ሃሊዎ፡ ኩሉ ጉዳያትና ብሕጊ ክዉሰንን ኩሎም ዜጋታት ኣብ ቕድሚ ሕጊ ማዕረ ክርኣዩን ክዳነዩ’ዩ። ከምኡ ስለ ንኣምን፡ ቀንዲ ዕላማ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ፡ ዝላዓለ መግለጺን መራጋገጽን ናይ፡-

 1. ናይ ዜግነት ሃገራዉነት (civic nationalism) ስነ-ሓሳብ እንስዕብ ኢና።
 2. ዘመናዊ ፖሎቲካዊ ዜግነት እንኣምን ኢና።
 3. ናይ ዜግነት(civic) ፖሎቲካዊ ስርዓትን ሃገርን ንክህሉ እንቃለስ ኢና።
 4. ፖሎቲካዊ ሓርነት ዉልቀ-ሰብ ዝላዓለ ህርመት-ኣግእዞና እዩ።
 5. ፖሎቲካዊ ስልጣን ብተሳትፎን ምርጫን መላእ ህዝቢ ዝራጋገጽ ቁቡልነት ስልጣን ክራጋገጽ እንሓስብን ኢና።
 6. ሃገርን ህዝብን ካብዝላዓለ ክሳብ ዝተሓተ ብብቕዓትን ማለት ቡቁዕ ሰብ ንዝበቕዖ ቦታን ዉክልናን ክምራሕ እንመርጾ ኢና።
 7. ጊዝኣተ-ሕጊ ክራጋገጽ እንቃለስ ኢና።

በዚ ኣጋጣሚ ናይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019፡ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝጣሕመስናዮ ሓሳብ ዝተመገበ ሓንጎልን፡ እቲ ማእዛ ናይ’ዚ ሓሳባት ዝሳራሰሮ ልቢ  ሰብ (ዜጋ) እንተሃልዩ፡ ሓቢሩ ምሳና ክቃለስ ብትሕትና ንጽዉዕ ኣሎና።

ዓወትን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ መላእ ዓለምናን!

ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ

http://snitna.com/ECDM%20Dialogue%20papers%20for%20our%20common%20strategy%20and%20future.pdf

eritreancdm@gmail.com

30/12/2018

Advertisements

ሕጂ ኸ ናበይ?

ነቶም በዚ ተረኽቦ ተሓጊስኩም ዘለኹም፡ ሓጎስኩም ንምስራቕን ንምፍርራቕ፡ ተስፋታትኩም ንምጽልማት፡ ነቶም በዚ ተረኽቦ ጉሁኺም ዘለኹም ድማ ንምስይጣንኩም  ዝሃቐነ ዘይኮነ፡ ንምዝኽኻር ዝኣክል ዝዉክኦ ዘለኩ’ዩ፡- ሕጂ ሕልክስክስ ጥዉይዉይ የሎን! ብመሰረቱ እዚ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ብመሰረት ፈጻሚ ኣካል ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ ኣብ5 ሰኔ 2018 “ነቲ ዉሳኔ ኮምሽን ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ገለ ቕድመ ኩነት ኣብ ባይታ ከተግብሮ ስለዝተቀበለን ስለዝኣወጀን ብሙኻኑ ስለዝኾነ፡ እታ ጫፍ ፈትሊ ስምምዕ ሞሽለጥ ኢላ ካይትሞሉቕ ክትትሓዝ ስለዘለዋ፡ እቲ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎን ንዓለምለኻዊ ሽምግልና ብምኻድ ዝተፈርደ  ዉሳኔ- ዶብ ኣብ ባይታ ብተግባር ክምልከትን ልዕላዉነት ኤርትራ ብንጹር ክልለን ኣለዎ። ሰላም  ካብ ናይ ክልተ መንግስታት ሙኻን ሓሊፉ ናይ ክልተ ህዝብታትን ሃገራትን ክኸዉን መታን  ዝተበደለ ክካሓስን ይቕሬታ ክሓትትን እንከሎ ስለዝኾነ፡ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ማለት ስርዓት ሃይለስላሴ፡ ስርዓት ደርጊን ስርዓት መለስ ዜናዊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ዝተፈጸመ ሰፍ ዘይብል ግፍዒታት፡ ቅትለታት፡ ራስያታት፡ ሽርበታት ኣስካሕካሒ ቕትለታት፡ ብርሰት ንብረት…ወ.ዘ.ተ “ዝተለወጠ መንግስቲ  እንተሃልዩ” ይቕሬታ ክሓትትን ንጊዳያቶም ዝኾኑ ኤርትራዉያን ክክሕሱ ኣለዎም። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ን20 ዓመታት መመላእታ፡እቲ ንሓንጎሉን ቀልቡን ዝፋራርቖ ዝነበረ ፖሊሲ ኣይሰላም ኣይኩናት ዝተወድኣሉ ይመስል ስለዘሎ፡ ኣብ ዉሽጣዊ ጉዳያቱ ብዘይ ዉዓል ሕደር ኣብ ምፍታሕ ክጽመድ ከምዘለዎ ይጽዉዕ ኣለኹ።

http://www.shabait.com/…/26639-joint-declaration-of-peace-a…

https://www.bbc.com/tigrinya/news-44764851

https://au.int/…/statement-chairperson-commission-relations…

https://igad.int/…/1885-igad-executive-secretary-commends-e…

https://www.reuters.com/…/u-n-chief-says-sanctions-on-eritr…

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/283930.htm

https://mereja.com/index/225917

http://50.7.16.234/hadas-eritrea/haddas_ertra_10072018.pdf

http://50.7.16.234/hadas-eritrea/eritrea_alhaditha_10072018.pdf

http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/11/c_137315470.htm#0-fbook-1-63199-b182d7286068ff4101843e17368e4b10

 

ወድሓንኩም!

መርእድ ዘርኡ

09/07/2018

ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን

ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጆግራፍ፡ ታሪኽ፡ ባህሊ፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖት፡ ዝተጠምሩ፡ መሰረታዊ ሓባራዊ ረብሓታት ዘለዎም ህዝብታት ከምዝኾኑ ብምግንዛብ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት፡ ኣብዚ ሓባራዊ ውርሻ ዝተመስረተ ብሩህ መጻኢ ንምህናጽ ዝነበሮም ዕድላት ከምዝተነፍጎም ብምዝካር፡ ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉሉን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ውን ኣሉታዊ ስንብራት ዝገደፈን ምዕራፍ ዓጽዮም፡ ነቲ ዝኸሰርዎ ዕድላት ከምልሱን ካብኡ ዝዓበየ ወርቃዊ ዕድላት ክፈጥሩን ቆሪጾም ተበጊሶም ከምዘለዉ መሰረት ብምግባር፡ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን፡ ኣብዚ ዝስዕብ፡ ሃንቀውታን ድልየታትን ህዝብታቶም ዝገልጽ ሓባራዊ ስምምዕ በጺሖም ኣለዉ፡

 1. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸንሐ ኩነተ-ኲናት ኣኽቲሙ ኣሎ። ሓድሽ መዋእል ሰላምን ምሕዝነትን ተራሕዩ ኣሎ።
 2. ክልቲኦም መንግስታት፡ ህያው ረብሓታት ህዝብታቶም ንዘገልግልን ዘሳጒምን፡ ጥቡቕ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላዊ፡ ጸጥታዊ ምትሕብባር ክሰርሑ እዮም።
 3. ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት፡ ናይ መጓዓዝያን ንግድን ተለኮሚኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር፡ ዲፕሎማስያዊ ህላወን ንጥፈታትን ክሕደስ እዩ።
 4. ውሳኔ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኪትግበር እዩ።
 5. ክልቲአን ሃገራት ዞባዊ ሰላምን ልምዓትን ምትሕብባርን ንምውሓስ ብሓባር ክሰርሓ እየን።

ክልቲኦም መንግስታት፡ ንኹሎም ኣዕሩኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ’ውን ንኹሎም ደለይቲ ሰላም ምስጋናኦም እናኣቕረቡ፡ ኣብዚ ታሪኻዊ ህሞት ምሕዝነቶምን ደገፎምን ከሐይሉ ይጽውዑ።

 

ኣስመራ 09 ሓምለ 2018

 

ኣብ ክንዲ ፈደራላዊት ዲሞክራስያዊት                                                             ኣብ ክንዲ ሃገረ ኤርትራ

ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ                                                                               ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ

 

 

Joint Declaration of Peace and Friendship between Eritrea and Ethiopia

 

Conscious that the peoples of Ethiopia  and Eritrea share close bonds of geography, history, culture, language  and religion as well as fundamental common interests;

Recognizing that over the past decades, they were denied the opportunity to build a bright future for their peoples on the basis of their common heritage;

Determined to close this very costly  chapter, which also had a detrimental role in the Horn of Africa, and to  make up for lost opportunities and create even bigger golden  opportunities for their peoples;

The governments of Ethiopia and Eritrea have reached the following joint agreement which reflects the desires and aspirations of their peoples:-

 1. The state of war between Ethiopia and Eritrea has come to an end. A new era of peace and friendship has been opened.
 2. The two governments will endeavour to forge intimate political, economic, social, cultural and security cooperation that serves and advances the vital interests of their peoples;
 3. Transport, trade and communications links between the two countries will resume; diplomatic ties and activities will restart;
 4. The decision on the boundary between the two countries will be implemented.
 5. Both countries will jointly endeavour to ensure regional peace, development and cooperation.

Both governments express their gratitude to all friends of Eritrea and Ethiopia and call on them to redouble their solidarity and support.

 

Done in Asmara, July 9, 2018

 

For the State of Eritrea                  for the Federal Democratic Republic of Ethiopia

President Isaias Afwerki                     Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Ali

 

Ministry of Foreign Affairs of Russia

Response EPDP Chairman Mengesteab Asmerom to TV Sened Interview with Mesfin Hagos

Ato Tewolde Tesfamariam ( wedi Vacaro) seminar in Stockholm

VCITMS OF LAMPEDUSA TRAGEDY DAY OF THE MOURNING November 3, 2013,

Eritrean Civic Democratic Movement joins Africa, AU, and the Eritrean Nation in the Day of Mourning for those who perished in Lampedusa and expresses condolence and support to the bereaved.. We mourn the death of our Eritrean and African brothers and sisters, sons and daughters, grandsons and granddaughters, wives and husbands and friends.. and join AU in calling for all appropriate actions to be taken with a view of finding a lasting solution to this persistent problem.. A copy of the original hand-written list of the Eritreans who perished on the shores of Lampedusa as documented by one of the survivors http://meskerem.net/listofDead.pdf

Lampedusa tragedy survivors protest

መዛኻኸሪ

መዛኻኸሪ፣- ነቲ ዘሎ እዋናዊ ጽምዶ ግዳያት ላምፓዱሳ ኣብ መሬት ዓዲ ኣቡኦም ሓመድ ኣዳም ክለብሱ ኣለዎም ዝብል ጽዕዶ ንምቅያርን ንምፉኻስ ብስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ይኹን ብኣዛመዉቲ ሓይልታት ተቓወምቲ ኢና ብሃልቲ፣ ሓድሽ ነቲ ቀንዲ ጽምዶ ዘዛናብል ሓቂ ይኹን ዝተፈብረኸ ወሬታት ክብተን ይክኣል እዩ ንመረዳእታ፣- ብዝሕ ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ዜጋታት ካብ ማዓስከር ሳዋ ተጨዉዮም ንሱዳን ተወሲዶም ኣለዉ፣ ፕረሲደንት ድሃይ የብሉን፣ ፍላን ወዲ ፍላን ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ራሕሪሕዎ…ወ.ዘ.ተ መዓልታዊ ዝተፈላለየ ፍጻሜታት ክርከብን ክህሉ መስርሕ እዩ። ንቡር መስርሕ ድማ ካብ ቀንዲ ጽምዶናን ጽዕዶናን ኣንፈት ኣቶክሮና ክልዉጦ ኣይግባእን እዩ። ኩሉ ጊዝየ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነተትና ብጹኑዕ ሒዝና ክንቃለሰሉ ከምዝግባእ ከዛኻኽር ይደሊ።
ወድሓንኩም!
መርዕድ ዘርኡ
21/10/2013

Tiny coffin of Lampedusa boat tragedy victim with a teddy on the lid among dozens buried in anonymous vaults despite Italian Prime Minister’s promise of a state funeral

Unknown child was among over 300 asylum-seekers who drowned when their boat caught fire and sank

Dozens of coffins buried in vaults in Sicily despite Italian Prime Minister’s promise to hold a state funeral for the victims

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2461672/Lampedusa-boat-tragedy-victims-buried-anonymous-vaults.html#ixzz2hryQMWlE
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Tumulate ad Agrigento 80 bare delle vittime del naufragio di Lampedusa

Buried in Agrigento 80 coffins of victims of the sinking of Lampedusa.The other 70 were transferred into cemeteries of Campobello di Licata, Castrofilippo, Porto Empedocles, Realmonte, Siculiana, Cattolica Eraclea, St. Elizabeth, Joppolo, Canicattì, Caves, and Racalmuto Ravanusa.

Commenced operations of burial of the coffins of the victims of the wreck arrived yesterday from Lampedusa aboard the Navy ship “Cassiopeia”. The Piano Cat cemetery were buried 80 of 150 coffins arrived in Porto Empedocle.

The other 70 were transferred in the cemeteries of Campobello di Licata, Castrofilippo, Porto Empedocle, Realmonte, Cattolica Eraclea, Siculiana, Saint Elizabeth, Joppolo Giancaxio, Canicattì, Grotte, Racalmuto and Ravanusa, municipalities of Agrigento, who had already given its consent to the admission of mortal remains.

Yesterday, after Pier arrival Porto Empedocle, held a moment of silence and prayer for victims. The coffins were blessed with the presence of Agrigento seminarians and Rector of don Baldo Reina. With a small celebration, the victims were “advising to the mercy of God”.

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/tumulazione-bare-vittime-naufragio-agrigento.html