ጻውዒት ንኹሉ ኤሪትራዊ ዜጋ: ኣብ ኩሉ ክርንዓት ዓለም ዘሎኻ!

ኣብ’ዛ ዘመናዊት ዓለምና፡ ብቕጽበት ንመሰል ወዲ ሰብ ከም ሕመረት ናይ ኩሉ ዝግበር ለውጢ ሰሪዓ ኣብ እንዳተቀየረት ትሕንበበሉ ዘላ እዋን፡ ከምዝምሰል  ዘመነ’ያ ግርምቢጥ ማይ ንዓቀብ ኮይኑ፡ ኤርትራውያን ንመዋእል  ንህላውነት ንምርግጋጽ፡ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ከም ዘይኸፈልናን እኹል ተሞክሮ ከምዘይብልናን። ብስንኪ ገባቲ ፖሎቲካዊ ስርዓትን ሓደገኛ ሜላታቱ፡ ሎሚ ኣብቲ ምብልጻጋ ምህናጽ ሃገርን ሃገራዉነት፡ ምርግጋጽ ሰብኣዊ ሓርነት፡ ምዱካን ቁዋምን ቅዋምነት…ወ.ዘ.ተ  ዓቢ ተራ ከነበርክተሉ ዝግበኣና ወቕቲ፡ ኣብ ቀጻሊ ስደትን ምብትታንን፡ ኣብ ነንሓድሕድና ንቱኹል ብምትፍናን ፡ ኣብ ቃ`ራና-መገዲ ተሳጢሕና ኣንፈትና ኣብ ዘጥፍእናሉ እዋናት። ኣብ ክንዲ ኣብ ሃናጺ ጽምዶታት ንገዛእ-ርእስና ንጸምዳ፡ ኣብ ኣሽካዕላል፡ ኣላጋጭ፡ ኣብ ስሓቦ-ጋቱቶ፡…ወ.ዘ.ተ ተጸሚድና ከምዞሎና ዘይንዝንግዖ ሓቂ’ዩ። ውጽኢት ናይዚ ድማ ዘቤታዊ ዕዮናን ግርጭታትናን ቡጉቡእን ዉርጹጹን ኣጋባብ ስለ ዘየመሓደርናዮ፡ ብቑጽሪ’ን ዝተጋነንና እኳ እንተዘይኮና፡  ኣብ ፈቀዶ ኩርናዕ እዛ ዓለምና ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ፋሕ ብምባል ልብና ብሑዙኑ ንነብር ኣሎና።

ሕጂ ንምጽብጻብ መን ኣብ ቁኑዕ ጎደና ጸኒሑ፡ መን እዩ’ኸ ኣብ መገዲ ጥፍኣት እዛ ሃገር ክሰርሕ ጸነሑ ዘይኮነስ፡ ሎሚ ኩሉ ጸበብቲ-ዛዕባታት ተስንድዩ ወይ ተወጊኑ፡ ንማሕበራዊ  ጸጋታት ሕብረተሰብና ከም ቀንዲ-ቀላሲ ነጥቢ ብምዉሳድ፡ ንኹሉ ፈላላዪ፡ ነፋግ፡ ዓማጺ፡ ጸቢብ ….ወ.ዘ.ተ ዛዕባታት ይኣክል ብምባል፡ ናብ ጎደና ፍትሒ ከነማእዝን ሃገርን ህዝቢን ትጽውዓና ኣላ። ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን፡ ካብ ዝኸፍአ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍኤ ኩናታት፡ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሃገራዊን ህዝባዊን ጉቡእና (ሓላፍነትና) ከነበርክት ግድነታዊ’ዩ። ሓደ ሕብረተ-ሰብ ንኸዕወትን ከም ሃገርን ሕብረተሰብን ክሰርር ዝድለ እንተኾይኑ፡ ተጠርኒፉ ክውደብ ናይ ግድን እዩ። ናይ ቕድሚ ሕጂ ዝተገብረ ቃልስታትና ምስ ኣዝዩ ገዚፍ ጉድለታቱን ሕጽረታቱን፡ መሬታዊ ናጽነትን ንሉኡላውነት ሃገር ህያው መርኣያ ናይ ዑዉት ናይ ህዝባዊ ውደባና እዩ። ስለዚ ሎሚ ግዚኡ ኣኺሉ፡ ከም ሓደ ነጥቦ መቀይሮ ኣብዚ ዘሎ ህሉው ኩነታት ብሙሙርኳስ ከም ዜጋታት ብዘየገድስ ናይ ዝሓለፈ ዝተኸተልናዮም መገድታት፥ ተሪፉ ዘሎ ግዜና ቡጉቡእ ብምጥቃም ካብ ዝጸናሕናዮ ቀራና መገዲ ናብ ቁኑዕ መስመር ብምሓዝ ሃገራዊ ን ህዝባዊ  ልኡላዉነትን ሓርነትን ንምዕዋት ሓበርና ክንሰርሕ ንኹሉ ዜጋ ንጽዋዕ ኣሎና።

ስለዚ እምበኣር ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤሪትራ (E.C.D.M)  ነዚ ኣብ ዞናና ዝንዓዓብ ዘሎ ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝመስል የግዳስ ዘገምታዊ ለዉጢ ከም ሓደ  ዳይነሚክስ ወሲድና ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣኣብ ዝርከቦ ቦታ (local)  በቲ ዝጥዕሞ ኣገባብ ንሃገራዊ ረብሓ ብስኒት ፋቅሪን ምክብባርን ዝመልኦ ኣገባብ ንፍልልያትቱ ከም ጸጋታቱ ብምርዓም ምስ የሕዋቱ ተወዲቡ ክቃለስ ንጽውዕ። ሰቪክ ደሞክራስያዊ ምንቅስቅስ ኤሪትራ ንናይ ህዝቢ ዝግበር ውዳበታት ብምሕያል ኣብ ናይ ዜጋታት ሃገርነት፡ ፖሎቲካዊ ዜግነትን መሰል ዉልቀ ዜጋ ንምሕላው ዝቃለስ ናይ ዜጋታት (civic) ምንቅስቓስ እዩ። ንዝግበሩ ናይ መሰረታት ዉዳበታትን ምንቅስቓሳትን ከኣ እጃሙ ብምብርካት ንምሕያሎም ዝጽዕት እዩ። ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ዜጋታት ንዝነበሩ ናይ ስሚዐታት ዉዳበታት ኣይፋል ብምባል: ብሱጡም ንሃገራዊ ሉኡላውነት ሰብኣዊ ሓርነትንዳግም ከነውሕስ ፡ ከየባተኸ ንኽሰርሕ ኤርትራና ትጽውዓና ኣላ’ሞ እጃምና ከነበርክት ሎሚ ንበገስ።

https://eritreancdm.wordpress.com/about/

http://snitna.com/ECDM%20Dialogue%20papers%20for%20our%20common%20strategy%20and%20future.pdf

ዓወት ንህዝቢ ኤሪትራ!

ቤትጽሕፈት ዳይሬክተር

ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤሪትራ

በርገን(ኖርወይ)

07-10-2018

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: