Monthly Archives: October, 2017

ኤርትራዉያን ኣብ ዓይጋ ፎርም እንታይ ይብሉ ኣለዉ?

ተወሳኺ መወከሲታት፡-
http://www.aigaforum.com/
1.http://aigaforum.com/interviews/Interview-Ethio-and-Eritreans-part1.mp3
2.http://aigaforum.com/interviews/Interview-Ethio-and-Eritreans-part2.mp3
3.http://aigaforum.com/interviews/Interview-with-Eritreans-and-Ethiopian_part1.mp3
4.http://aigaforum.com/interviews/Interview-with-Eritreans-and-Ethiopian_part2.mp3
5.http://aigaforum.com/interviews/Ethiopia-and-Eritrea-discussion-101617-part1.mp3
6.http://aigaforum.com/interviews/Ethiopia-and-Eritrea-discussion-101617-part2.mp3
7.https://www.youtube.com/watch?time_continue=495&v=XjaL-9elWXk
8.https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=SJShU5ZFixo

Advertisements

ጋዜጣዊ መግለጺ ቊጽሪ 1 (ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን)

ንህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት፡ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብዙሕ ዝዓይነቱ ዘረባታት ክጋዋሕ ጸኒሑ ኣሎ፡፡ በቶም እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝምልከቶም ኣካላት ግን፡ ክሳብ ሎሚ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን፡፡ እቲ ጉዳይ፡ ጉዳይ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን፣ ህዝቢ ድማ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ስለ ዘለዎን እምበኣር፡ እዚ ዝስዕብ መግለጺ ንህብ፡፡
1. መእተዊ
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ሓባር ታሪኽ ዘለዎም፡ ብቝጠባ፡ ብባህሊን ብመውስቦን ዝተኣሳሰሩ፡ ኣሕዋትን ጐረባብትን ህዝብታት ኢዮም፡፡ ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ከባቢ ክልቲኤን ሃገራት ዝረአ ዘሎ ንቐጻልነት ህላዌኦምን ድሕነቶምን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ፖለቲካዊ ምዕባለታት፡ ብሓባር ክዓምዎ ዘለዎም ህጹጽ ዓበይትን ኣገደስትን ዕማማት ዘለዎም ህዝብታት እዮም፡፡ ከም ዝፍለጥ፡ ክሳዕ ሎሚ፡ ጉዳይ ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ናብ መንግስታት ክልቲኤን ሃገራት እዩ ተገዲፉ ጸኒሑ፡፡ ማሕበረሰብ ዓለም ሓዊስካ እዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ዝተወስደ ስሉሳዊ ተበግሶ ከምቲ ዝድለ ብዘይ ምኳኑ ዛጊት ክዕወት ኣይከአለን፡፡ ብሰንኩ ኣብ ህዝብታት እዘን ሃገራት ኣውሪዱዎ ዘሎ ማሕበረ-ቑጠባዊ ፡ ባህላዊ ፡ ሞራላዊ ዕንወትን ክሳራን ብቃላት ዝግለጽ ኣይኮነን፡፡ ተኸሲቱ ብዘሎ ‘ኣይሰላም ኣይኩናት’ ሃዋሁ፡ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ብሓፈሻ፡ ኣብ ዶባት እዘን ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ድማ ብፍላይ፡ ግዳይ ናይዚ ዘይፍትሓውን ኢሞራላዉን ድርኺት ኮይንዎም ይርከብ፡፡ ህዝብታት እዘን ክልተ ሃገራት ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዘሎ ሰላምን፡ ኣገዳስነት ናይቲ ምስኡ ተተሓሒዙ ክርከብ ዝኽእል ሓባራዊ ረብሓታትን ብምግንዛብ፡ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዛጊት ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ክዕወቱ ብዘይ ምኽኣሎም ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምፍታሕ እቲ ጸገም ኣበርክቶ ክገብሩ እዋኑ ዝሓቶ ጉዳይ ምኻኑ ብምእማን ግዱሳት ኤርትራዉያንን ኢትዮጵዮጵያውያንን ወለንተኛታት ደለይቲ ሰላም ‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ዝብል ቴማ ሒዞም ቀትርን ለይትን ብዘይ ምሕላል ናይቲ ሰላም መስርሕ መሰረት ንምንጻፍን ንምዕዋትን መጠነ ሰፊሕ ዕማማት ኣብ ምዕማም ይርከቡ፡፡
2. መበገሲ ‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’
‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ብክልተ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኢትዮጵያዉያን ኣሕዋት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተበጊሱ፡፡ እዞም ግዱሳት ምስ ዝተፈላለዩ ከምኦም ዝመስሉ ኤርትራዉያን ወገናት ንንዉሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ጉዳይ እዘን ሃገራት ወግዓዊ ብዘይ ኮነ መንገዲ ክመያየጡሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ከም መቀጸልትኡ ዕትብ ብዝበለ መልክዕ ተታሒዙ፡ ናብ ትግባረ ዘይክየደሉ ምኽንያት ኣይክህሉን እዩ ብዝብል ሓቦ ብምብጋስ ዝተፈላለዩ ናይ መደብ ዘተ ፕሮግራማትን ናይ ሙዚቓ ኮንሰርትን ንምድላዉ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ብዝፈቅዶ መስርሕ ብምኽታል ‘ሰለብሪቲ ኢቨንትስ’ ብዝብል ስያሜ ሕጋዊ ፍቃድ ካብ መንግስቶም ብምሕታት ክንቐሳቐሱ ጀሚሮም፡፡ ካብ ክልቲኡ ህዝብታት ንሰላም ዝግደሱ ወለንተኛታት ስለዘይተሳእኑ ድማ ምስኣቶም እናተመያየጡ ‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ንምዕዋት ኣብ ምርብራብ ይርከቡ፡፡ ንሕና ሰናይን ቀጻልነት ዘለዎን ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እንብህግ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብሓባር መዝሙር ሰላም ንምዝማር ህዝባዊ ተበግሶ ወሲድና ኣብቲ ህዝባዊ ማዕበል ተሓዊስና ታሪኻዊ እጃምና ነበርክት ኣለና፡፡ ብመሰረት እዚ እቲ ናብ ህዝቢ ወሪዱን ኣሽሓት ሰዓብቲ ረኺቡን ዘሎ ‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ኩሉ ደላይ ሰላም ክድግፎን ክዓስሎን ኣሎዎ ንብል፡፡ ‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’፡ ምእንቲ ሰላምን ጽቡቕ ዝምድናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባትን ምምኽኻርን ዝዕድም ውራይ እዩ፡፡ ኣብዚ ውራይ እዚ፡ ብወገን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን፡ ዕዙዝ ተሳትፎ ክህሉ ትጽቢት ይግበር፡፡
ዕላማ ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’
ብወገን ኤርትራውያን፡ እዚ ሰናይ ተበጉሶ እዚ ፍረ ንኽህብ እጃመና ከነበርክት ምእንቲ፡ ኣብቲ ውራይ ብሓፈሻ፡ ኣብቲ ዝዳሎ መደብ ዘተ ድማ ብፍላይ፡ እትተሓጋገዝን እትመኻኸርን ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ብዝብል ኣሰናዳኢት ኣካል ኣቝምና ክንሰርሕ ጀሚርና ኣለና፡፡ ኣባላት እዛ ሽማግለ ውለንተኛታት፡ ነጻ፡ ሰብ ሕልናን መሰጋገረትን ንረብሓ ኤርትራውያን ዝጣበቑን ካብኦም ዝሓሹ ክሳብ ዝርከቡዎም ተወፍዮም ዝዓዩ ዘሎዉ ኢዮም፡፡ እዛ ሽማግለ እዚኣ ምስ ንተመሳሳሊ ዕላማ ኢትዮጵያውያን ዘቘሙዋ ህዝባዊት ሽማግለ ብምርድዳእን ብምትሕግጋዝን ትንቀሳቕስ ኣላ፡፡ ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገልጸ፡ ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’፡ ዝቘመትሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ውራይ፡ ዕዉት ከም ዝኸውን ንምግባር እዩ፡፡ ይዂን እምበር እዛ ሽማግለ እዚኣ፡ ኪኖ’ዚ ኣርሒቑ ዝጥምት ራኢ ሒዛ ኢያ ክትሰርሕ ተበጊሳ ዘላ፡፡ ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ነዚ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ መድረኽ መበገሲ ብምግባር፡ ስቓይን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ዘብቅዓሉን፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓቀኛን ዘላቕነት ዘለዎን ሰላምን ጽቡቕ ዝምድናን ዝህነጸሉ ሃዋሁ ንምፍጣርን፡ ዓቕማ ዝፈቕዶ ኩሉ ጻዕርታት ከተካይድ እያ፡፡

እቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይ ዕማማ እትሰርሖ ስራሕ ዕዉትን ናብ ቀጻሊ ምዕራፋት ዘሰጋግርን ንክኸዉን ዓቅማ ብዝፈቀዶ ክትሰርሕ ጸኒሓን ትሰርሕ ኣላን፡፡ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ኣብቲ ተሓሲቡ ዘሎ ውራይ ክዝተየሎም ኣለዎም ኢላ ዝኣመነትሎም ዛዕባታትን ሓፈሻዊ ኣካይዳ ናይቲ ውራይን ሓሳባታ ኣቕሪባ ኣላ፡፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዘይምርድዳእ ከብጽሑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ዛዕባታት ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ እንተዘይተለዓሉ ከም ዝሓይሽ ብምግንዛብ ርእይቶኣ ሂባ ኣላ፡፡ ብወገን ኢትዮጵያዉያን ኣሕዋት ዝቀርቡ ሓሳባት ብክፉት ኣእሙሮ ተቀቢላ ብምምይያጥ ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ክብጻሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ፡፡ እዚ ድማ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ መንግስታቶም ዘሎ ናይ ዘይምርድዳእ መንፈስ ዝሓሸ መረዳእታ ሒዞም ክወጽኡ እዮም ኢላ ትኣምን፡፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ኣብ ምህናጽ ዘላቅነት ዘለዎ ሰላምን ጽቡቕ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እትሰርሕ ትካል ሰላም ንኽትቀዉም ዝጽዉዕ እማመ ክቀርብ ትጽቢት ትገብር፡፡

3. ናይ ሓጺር ግዜ መደባት ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’
3.1. ኣብ ምሕያል ዓቕሚ-ሰባ ብቐጻልነት ምስራሕ
3.2. ንጥፈታታ እተካይደሉ ናይ ገዛእ-ርእሳ ቤት ጽሕፈት ምኽፋት
3.3. ኣብ ዝተፈላለዩ ኤርትራዉያን ዝርከብዎ ቦታታት መደብ ዘተ ሰላም ምክያድ
3.4. ምሰ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እትራኸበሉ ናይ ሓባር ዌብ-ሳይትን መጽሄትን ምድላው
3.5. ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ባህላዊን ማሕበራዊን ክብርታትን ህሉዉ ኩነታትን እትስንደሉ ዶክመንተሪ ፊልም ምድላው
3.6. ኣብ ናይ ሓባር ዕዮ፡ ናይ ሓባር መረዳእታ ንምዕባይ ብቐጻልነት ምስራሕ
3.7. ኣብ ጉዳይ ሰላምን ጽቡቕ ዝምድናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኣመለኻኽታ ምፍታሽ፡፡ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልያት እንተልዩ ኸኣ፡ እንተተኻኢሉ ምሉእ ብምሉእ ንምእላዩ፡ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ንምጽባቡ ምስራሕ፡፡
3.8. ኣብቲ ዝቐርብ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፋት፡ ብኽፋት ኣተሓሕዛ፡ ንኹሎም ኤርትራዉያንን ኢትዮጵያዉያንን፡ ከምኡዉን ካብ ክልቲኤን ሃገራት ወጻኢ ንዝኾኑ ምሁራት ዕድል ክወሃብ ምስራሕ፡፡
3.9. ደረጅኦም ዝሓለዉ፡ ናይ ኳየር መልክዕ ዘለዎም፡ ብቋንቋታት ትግርኛ፡ ዓረብ፡ ኣምሓርኛን፡ እንግሊዝኛን ዝዝመሩ ናይ ሰላም መዝሙራት ንኽዳለዉ ምግባር፡፡
4. ፋይናንሳዊ ምንጪ ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’
ዛጊት እዛ ሽማግለ ብውሽጣዊ ዓቅሚ ኣባላታ ብዝተዋጸአ ውሱን ገንዘብ ትንቀሳቐስ ኣላ፡፡ እዚ ከኣ ነጻ ነታ ሓልያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምትእትታው ርእይቶታኣን ሓሳባታን ከተፍስስ ኣኽኢሉዋ ኣሎ፡፡ ክሳብ እቶም ሰብ ዋና ዝኾኑ ኤርትራውያን ዝርከቡዋ ድማ ወጻኢታታ ብወለንታዊ ወፈያ ደለይቲ ሰላም ኤርትራውያንን ፈተዉቲ ኤርትራዉያንን ክሽፈን ወሲና ብኡ ክትቅጽል ኢያ፡፡
5. መደምደምታ
ኣብ መወዳእታ፡ ሓቀኛ መልክዕ እዚ ተበግሶ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ኮይኑ ንመልክዕ እዚ ሰናይ ተበግሶን ድልየታቱን ዝንቡዕ ትርጉም ክህብዎ ዝጸንሑ መርበብ ሓበሬታታት ከዉጽኦ ዝቀነየ ኣመለኻኽታ በዚ መልክዕ ክርአ ጽቡቅ እዩ፡፡ ኣብዚ ሰላማዊ ተበግሶን ዝፍጠር መድረኻቱን በዘይ ኣፈላላይ ብሄርን ሃይማኖትን ንኹሉ ብቕንዕና ክሳተፍ ዝደሊ ሰብ ክፉት ምኻኑ ክንሕብር ንፈቱ፡፡ ዓለም ኣብ ዝሰልጠነሉ ግዜ ብሰንኮፍን ተጠራጣሪን መንፈስ ካብ ቅንዕና ምርሓቅ ዘስዓቦ ሃስያ ልዕሌና መን ክምስክር ይኽእል፡፡ ካብ ሰላም ብምህዳም ዝርከብ ረብሓ የለን እሞ ምእንቲ ነባሪ ሰላማዊ ፍታሕ ብንጽህና ኩልና እወንታዊ እጃምና ከነበርክት ሰብኣዊ ሓላፍነትና እዩ፡፡ መስርሕ ህንጸት ዘላቕነት ዘለዎ ሰላምን ጽቡቕ ዝምድናን፡ ኣብ ሓደ እዋን ተጀሚሩ ዝውዳእ ናይ ሓጺር ግዜ ዕማም ዘይኰነስ፡ ቀጻልነት ዘለዎ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ጉዳይ እዩ፡፡ ስለ ዝዀነ ኸኣ፡ ሕልሚ ደለይቲ ሰላምን ጽቡቕ ዝምድናን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ናብ ጋህዲ ክቕየር እንተደኣ ኰይኑ፡ ደገፍ ኩሎም ፈተውቲ ሰላምን ደለይቲ ጽቡቕ ክልቲኡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሓትት እዩ፡፡
6. መጸዋዕታ
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ንሳዕቤናት ኲናት ኣጸቢቖም ዝፈልጡ፤ ኣብ ሰላምን ሓድሕድ ምክብባርን ንዘሎ ረብሓ ድማ ብግቡእ ዝርድኡ፤ ክቡር ባህሊ ዘለዎም ህዝብታት እዮም፡፡ ስለዝዀነ ኸኣ፡ ብናይ ህልኽ፡ ቂም፡ ቅርሕንትን፡ ሕነ ምፍዳይን መንፈስ፡ ብዓይኒ ጽልኢ ካብ ምጥምማት ተዓቂቦም፤ ብዓቢ ልቦና፡ ናይ ዕርቂ፡ ይቕረ-ይቕረ ምብህሃል፡ ምጽውዋርን ምክብባርን መንፈስ፣ ነዚ ናይ ሰላም ተበግሶ እዚ፡ ብሓደ ድምጺ ክሰምርዎ ጻውዒትና ነቕርብ፡፡ ‘ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ንኹሎም ግዱሳት ደለይቲ ሰላም ብፍላይ ከኣ ንመራሕቲ ሃይማኖት፡ ንዓበይቲ ዓዲን ለባማትን፡ ንምሁራት፡ ንፖለቲከኛታት፡ ንስነ-ጥበበኛታት፡ ጋዜጠኛታትን ስፖርተኛታት መንእሰያትን ኣብዚ ነቒልናሉ ዘሎና ንቕሎ ዘለኣለማዊ ሰላምን ፍቐሪን ክልቲአን ሃገራት ክትዓስሉን ነዚ ተበግሶ እዚ ናትኩም ጌርኩም ከተበርክትሉን ናብ ፍረ ከተብጽሕዎን ልባዊን ሕውነታውን ጻውዒትና ነቕርብ፡፡
‘ቅኒት መዝሙር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ክዕወት’ዩ!!
ኤርትራዊት ሽማግለ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን
25 ጥቅምቲ 2017
ኣዲስ ኣበባ

ምንጭ ካብ ናይ ጸጋይ ኣስመሮም ፌስ-ቡክ ዝወሰድናዮ’ዩ፡ https://www.facebook.com/tsegay.asmerom.92