Monthly Archives: March, 2015

Voice of Assenna: Bisha Gold Mining: The Consequences Beyond Politics

Advertisements

ድሃይ ካብ ዉሽጢ ኤርትራ ( ንኣባላት ግንባር (ህ.ግ.ደ.ፍ) ብዝምልከት፡-

ቀዳማይ፡ ድሕሪ ኣብ ስዊዝ ባንክ ብሽም ኤርትራዉያን ዝተመዝገበ ቁሙጥ ዉህሉል ሚልዮናት ገንዘብ ምህላዉ ኣብ መራኸቢ-ቡዙሓን ምቅልዑ፡ ኣብ ኣባላት ግንባር ኣዝዩ ኣዛራቢን ቁጥዔ ኣላዒሉ ኣሎ። ኣብቲ ነንሕድሕዶም ዝዛረብሉ እዋናት፡ ንሕናስ ኣንካይ ዶ ንስዊስ ኬድና ገንዘብ ከነቐምጥስ መገዲ ባንክታት ኤርትራ ኣብ ዉሽጥ ኤርትራ እዉን ኬድናዮን ረጊጽናዮን ኣይንፈልጥን፡ ዝዉሃበና ዶሞዝ ካብ ወርሒ ንወርሒ ንመልዕሎ-መናባብሮና እዉን ዝኣክለና ኣይኮነን፡ ስለዚ ነዚ ገንዘብ ናይ ምቕማጥ ዓቕምን መገዲን ዘለዎም እቶም ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ ኣብ ዝላዓለን ወሳኒ ቦታ ዘለዉ ሰብ መዚ ጥራይ እዩም መገድታት፡ ምንጭን ንደገ ናይ ምዉጻእ ፍቃድ ዘለዎም ብምባል ኣብ ዛዛሚ ሓባራዊ ሓሳብ ይበጽሑ። ነዚ ዛዛሚ ሓባራዊ ሓሳብ ምኹኑይ ክገብርዎ ድማ፡-
ኤርትራ ናይ ዝብላዕን ዝስተን፡ ፍርያት መሳንዕ ሰደድ ክትገብር ዘይበቕዓት ሃገር እኳ እንተዘይኮነት፡ ብዝላዓለ ማዓድናት ኣዓዲና ሰደድ ትገብር ኣላ፡ ካብዚ ዝርከብ ኣስታት $500 ሚልዮን ዓመታዊ ናይ ደገ ባጤራ እንዳረኸበት ምቅይያራት ኣብ፡-
1.ኣብ ዶሞዝና።
2.ኣብ ምልዓል መናባብሮ ህዝብና።
3.ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት…ወ.ዘ.ተ። ዝተቀየረ ነገር የሎን። ብመንጸር እዚ ዘለናዮ ህሞት ካብ 1993-2008 ዝነበረ ህሞት ይሓይሽ። ኤርትራ ፍርያት ወርቂ ከም ሰደድ ክትሰድድ ምስ ጀመረት ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ናብ ዝታሓተ ደረጃ ወሪድ፡ ቀረብን ጠለብን ሃገርና ኣብ ፍጹም ምዝንባል ወዲቁ።
4.ኩነታት መናባብሮ ህዝቢ ባይታ ዘቢጡ።
5.ስደት ኣብ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ…ወ.ዘ.ተ
ኤርትራ ንወጻኢ ሰደድ ኣብዘይትገብረሉ ዝነበርት እዋናት፡ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ኩነታታ ብተዛማዲ ድሓን ካብ ነበረት፡ ካብ 2012 ሰደድ ወርቂ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋናት ካብ ድሓን ንጹቡቕ እንበር፡ ካብ ድሓን ናብ ዝኸፍኤ ኩነታት ክትወድቕ ኣይምስተገብኤን ነየሩ ይብሉ። ስለዚ እቲ ካብ ዕደና ዝርከብ ናይ ወጻኢ ባጤራ ኣብ መዓላ ዉልቀሰባት ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ ብምባል ንጥርጠራታቶም የትሩሩ።
ካልኣይ፡ እዚን ኣቅዲሙ ዝነበረ ኩነታት ዝፈጠሮ ኣብ ዉሽጢ ኣባላት ግንባር፡ ዝጸንሔ እኳ እንተበበረ ናይ ሓድሕድ ምትእምማንን ምትፍናን ናብ ዝላዓለ ጥርዙ ዓሪጉ ኣሎ። ኣብ ማይዕዳጋን ቢሻን ዝተራየ ዕንወት ከም ዉጽኢት እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጣሕመሰ ኩነት-ኣእምሮን ክዉንነትን እዩ ይብሉ።
ሳልሳይ፡ ኣብ ሓደ መዓልቲን ጊዜ ሓደ ዓይነት ቦምብ ዝተፈጸመ ዕንወታት ኣብ ማይ-ዕዳጋን ቢሻን፡ ንገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንጸጥትኡ ብዝምልከት ዓቢ ሻቕሎትን ጭንቀትን ፈጢሩሉ ኣሎ። ካብዚ ዝነቀለ ገለገለ ንምክልኻል ነብሶሙን ስድራቤታቶሙን ጸጥታዊ ክንክን ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ። እቲ ዝብልዎ ግን ዳግም ምርግጋጽ ስለዘድልዮ ንጊዚኡ ክጎስዮ እየ።
ራብዓይ፡ ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እቲ ገባቲ ስርዓት ዘርእዮ ዝነበረ ፍርሕን ሽቕሮራን ናይ ምጥሓሱን ዘይሙኡዙዙነት ባህርያት የጥሪ ኣሎ ይብሉ።
ሓሙሻይ፡ ናይ ሑቲ (የመን) ዲፕሎማስያዊ ጉጂለ፡ ናብ ኣስመራ ልኡኽ ሰዲዱ ዝብል ወረታት ኣሎ? ክሳብ እዛ ስዓት እዚኣ ናይ ሑቲ (የመን) ልኡኻት ንኣስመራ ኣይኣተዉን፡ ንዝመጽእ ግን እግዝኣብሄር ዋንኦም! የግዳስ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ልክዕ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝገበሮ ንጉጂለታት ሶማል ተቀቢሉ ኣኼብኦም ኣብ ኣስመራ ዘካየዱ፡ ሕጂ ድማ ንሑቲ (የመን) ዲፕሎማስያዊ ርኽኽብ ክገብር እንተወሲኑ ኣንካይ ዶ እቲ ስርዓት ኤርትራ እዉን እንተኾነት ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ሙኻና ፍሉጥ እዩ። ድሕሪ ምባል ወደይ ንነብሶም ክብሉ ኣይዉዕሉዎን እባ ይኾኑ ይብል!!!!።
ወድሓንኩም!
27/03/2015

Nevsun Press Releases March 22, 2015

2015 Press Releases

March 22, 2015

Nevsun Provides Further Update on Operations

Nevsun Resources Ltd. (TSX:NSU) (NYSE MKT: NSU) (Nevsun or the Company) reports that the repairs to the mechanical issue with the ball mill, previously reported on March 13, 2015, are ongoing and the Bisha plant remains on-track for re-start later this week. While there was an act of vandalism at the Bisha plant late last week, there was no significant impact to operations and no personnel were harmed.

The equipment supplier Thyssen-Krupp AG, who had mobilized to site, have nearly completed replacement of the ball mill gear box bearings and re-installation of the gearbox is imminent. During the outage, some additional preventative plant maintenance that was scheduled for Q2 2015 was accelerated and ore mining was switched to waste mining to facilitate ongoing strip requirements.

The Bisha Mine experienced an act of vandalism on March 20 during the nightshift in which minor damages were sustained to the base of the tailings thickener, resulting in the release of water into the plant area. The required repairs and cleanup from the incident were minor and are incorporated into the plant re-start later this week. Additional safeguards have been adopted to ensure site and personnel safety and security while the Eritrean and mine security forces undertake an investigation.

About Nevsun Resources Ltd.
Nevsun Resources Ltd. is a Vancouver-based mining company with an operating mine in Eritrea. Nevsun’s 60%-owned Bisha Mine ranks as one of the highest grade open pit copper mines in the world. Nevsun has a strong balance sheet and future cash flows to grow shareholder value through exploration at Bisha and acquisition of additional mining assets.

NEVSUN RESOURCES LTD.
Cliff T. Davis
President & Chief Executive Officer

For further information, Contact:
Kin Communications
Tel: 604 684 6730
Toll free: 1 866 684 6730 FREE
Email: NSU@kincommunications.com
Website: http://www.nevsun.com

http://www.nevsun.com/news/2015/march22/

Kidane Hagos chats with Naz of Voice of Eritrea: current situation on 01 Mar 2015