Eritrea: Letter to 41st Session of the UN Human Rights Council On Eritrea

https://allafrica.com/stories/201906120345.html?fbclid=IwAR090jKoieDnJyHhhDlNdMB8HlubkC39t2x_VleZvvjaU9QEbY6POjdmrE8

Advertisements

Open Letter to the Eritrean Head of State

Open Letter to the Eritrean Head of State

 

http://www.shabait.com/section-blog/40-editorial/28709-editorial

ስብራ ዜና፡

ኣብ መጨረስታ ወርሒ ግንቦት 2019 ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንሰለስተ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሰዉራ ዝዓበዩን ዝተማህሩን መማህራን፡ ኣብ ዘይተፈልጠ ቤት-ማኣሰርቲ ቀይዱ ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ሰለስተ ማማህራን ኣብ ዞባ ማእከል ተመዲቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኮይኖም፡ ዛጊት ምኽንያት ወይ ክሲ መቐየድኦም ኣይተፈልጠን ዘሎ። ብዝኾነ ሃንደበት ምስተኣስሩ፡ ምናልባሽ ጽባሕ ዶ ድሕሪ ጽባሕ ይፍትሑ ብምባል፡ ዜና ኣይተጋዉሔን ነይሩ። ንኣስታት 3 ሳምንቲ ገጹ እንዳወሰደ ምስ ከደን ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ቤት-ማእሰርቲ ዘይፍሉጥ ምስ ኮነ፡ ሕማቕ ኣሎ ጹቡቕ ኩነታት እዞም ዉፉያት መማህራን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ዓለምን ክፈልጦ ስለዘለዎ፡ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡-
1. ኣርቲስቲ ላይነህ ብላታ።
2. መምህር እዮብ ዑቁባይ።
3. መምህር ዮዉሃንስ ገብረዝጊ እዮም።
በዚ ኣጋጣሚ ኤርትራዉያን ዜጋታት ምስ ናይ ምዕቛብ-እሱራት ዓለምለኸ ማሕበር (amnesty international) ትነጥፉ እንተሃሊኹም ኣስማቶም ከተመዝግብዎም ብትሕትና ንሓተኩም ኣሎና።

ሰ.ዲ.ም.ኤ/ኣስመራ
11/06/2019
Sources: E.C.D.M/chapter Eritrea
https://eritreancdm.wordpress.com/about/

ኣግእዞ ቃልሲ ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ

ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ኣብዚ እዋን’ዚ 58% ብዝሒ(demography) ናይ ሕብረተሰባት ኤርትራ ዘለዋ እያ። እዚ ዝኣክል ብዝሒ ዘለወን ኣካላት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ፡ ዘሎን ዝመጽእ ቃልስታትና፡ ብዘይ ኣድማዕን ርትዓዊን ተሳትፉን ዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ለዉጢ ኣብ ኤርትራ ክመጽእ ከምዘይክኣል ከም ማሕበራዊ ሕጊ ክንቅቦሎ ዝግብኣና ቁጽሪ ሓደ ሓቂ’ዩ። ኮይኑ ግን ደቂ-ኣንስትዮ እዉን ብንጹር ብዘይምትሕዉዋስን ምድንጋራትን ክፈልጥኦ ዝግብኣን መሰረታዊ ዛዕባ ኣሎ።

ንሱ ድማ ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ጽምዲ ጭቖና ማለት (ጾታዊ (ሕብረተሰብኣዊ)ን ስርዓታዊን) ከምዘለዋ’ዩ። ነዚ  ጽምዲ ጭቖና ብዘይ ኣፋላላይ ኣብ ሓደ ጊዚየ እቲቃለሰሉን ክትቃለሰሉን ዝግብኣ ሕቶ’ዩ። ብፍጾም ትኣምር መጀመርታ ነቲ ገባቲ ስርዓት ንእለዩ ድሕሪኡ ጉዳይና ከነርክበሉ ዝክኣል’ዩ ወይ ብመንጸሩ መጀመርታ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንቃለሰሉ ነቲ ገባቲ ሳርዓት ንምእላዩ ካልኣዊ’ዩ ዝብሃል ኣይኮነን። ኣብ ሓደ እዋን ነዚ ድርብ ጭቖና ክልቲኡ ብምጥማር ማለት  (ምእላይ ገባቲ ስርዓትን ምእላይ ጾታዊ (ሕብረተሰብኣዊ) ጭቖና ክቀላሳሉ ዘለወን ሙኻኑ’ዩ።

እቲ ቀዳማይ እቲ ካልኣዊ ተባሂሉ ዝፋላለን፡ ነቲ ሓደ ኣወንዚፍካ ናብቲ ካልኣይ ኣቶኪረን እትቃለሳሉ ጉዳይ ኣይኮነን።  ክቃለሳ እንተኾይነን ድማ ዉደባ ከድልየን’ዩ። ዉደባ ዕላማ ኣይኮነን እንታይ ድኣ ንዋት’ዩ። እቲ ንዋት ድማ ኣብ ሓደ ጊዚየ ነቲ ኣብ ልዕሌን ተጻዒኑ ዘሎ ጽምዲ ጭቖና ዝኣሊ ንዋት ክኸዉን፡ ኣብ’ዚ ዝልዓል ኣገሳሲ ሕቶ ኣሎ፡ ንሱ ድማ ናጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዶ ወይስ ኣብ ትሕቲ ፖሎቲካዊ ዉድብ፡ መንግስቲ፡ ምንቅስቓሳት….ወ.ዘ.ተ ዝናበን ዝማሓደርን ማሕበር ክኸዉን ኣለዎ ዝብል ሕቶ’ዩ።

ርእይቶይ ካብ ርእይቶ ተወዲበ ዝንቃለሰሉ ዘለኹ ምንቅስቓስ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ዝፍለ ኣይኮነን። ንሱ ድማ “ናጻ ዝኾነ ርእሱ ዝኻኣለ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ” ክኸዉን ኣለዎ ዝብል ርእይቶ’ዩ ዘሎኒ። ስለምንታይ ዝብል ሕቶ እንተተላዒሉ ድማ ብንጹር ናይ ጥቕምታት ግርጭት (conflict of interest) ንኣግእዞ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ስለዘእቱ’ዩ። ( ዝሓለፈ ተሞክሮ ብቀሊሉ ከምኣብነት ክዉሰድ ዝክኣል’ዩ)።

እቶም ኣብ ቃልሲ ምስኣተን ኮይኖም ዝቃለሱ፡ ብኣፎም እዮም ማዕርነት ደቂ-ኣንስትዮ ዝብሉ እምበር፡ ብተግባር ኣብ ኣባታዊ ማሕበረ-ቁጠባዊ ስርርዕ (patriarchal society) ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣኽላብ ስለዝኾኑ፡ ኣታሓሳስብኦሙን ባህልታቶሙን ብኡኡ ዝተበከለ (contaminated) ብሙኻኑ’ዩ።

ወድሓንክን!

መርእድ ዘርኡ

m.zerut@gmail.com

02/06/2019

ይኣክል ዋጋ ክኽፈሎ ጀሚሩ ኣሎ!

ከም መቀጸልትኡ ናይ ኣብ ዕለት 25/05/2019 ዝሃብናዮ ሓቤሬታ፡-
ብዛዕባ’ዚ ኩነታት’ዚ ምጽራያት ስለዝቀጸለ፡ ሕጂ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ሓቤሬታ እንተሃልዩ፡ ነፍስሔር መንእሰይ ቢንያም በረኸት ሹዑ ምስተሃርመ ከምዝሞተን ምስኡ እዉን ክልተ መንእሰያት ብከቢድ ቆሲሎም ንሕክምና ምስተወስዱ፡ እቲ ካልኣይ ከምዝዓረፈን ሳልሳይ ድማ ጌና ኣብ ሕክምና ተዓቒቡ ትልኽ ይብል ከምዘሎን’ዩ። ገዛዉቶም ድማ ሰለስቲኦም ደቂ ገዛ-ታኒካ ሙኻኖም’ዩ። ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ናይቲ ዞባን መንግስትን ከቢድ ምፍጣጥ ከምዘሎን። ህዝቢ ብሓይሊ ሓሪቑ ከምዘሎ፡ ኣባላት ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮሙና ኣለዉ።
30/05/2019

Update Internet Café Asmara

صباح الخير شعبنا الارتري

ሓደርኩም መላእ ህዝቢ ኤርትራ!

ትማሊ ዕለት 22/05/2019 ኣባላት ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ፡ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት፡ ካብ ከባቢ ጎዳይፍ/ኣስመራ ብቛንቛ ዓረብ ንህዝቢ ኤርትራ ጻዉዒት ኣቕሪቦም።

An open appeal letter to revered members of Eritrean Defense Force and National Security

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2019/2005CSN9-06AE.pdf

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2019/2005CSN9-05AT.pdf

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2019/2005CSN9-04AA.pdf

http://www.snitna.com/articles/ECDM-20May2019-Open-Appeal-Letter.pdf